strona główna

Witaj na stronie Dziennego Domu Pomocy w Witowie

Poznaj przyjazne miejsce oferujące dzienną opiekę i terapię dla osób wymagających wsparcia  z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.
Oferujemy
Transport  z miejsca zamieszkania. Zajęcia dzienne obejmujące terapię zajęciową, szereg spotkań tematycznych zgodnych z zainteresowaniem pensjonariuszy,spotkania z ciekawymi ludźmi, rehabilitację a także 2 posiłki, opiekę lekarską i pielęgniarską, dostęp do pokoi hostelowych,pralki oraz suszarki, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze.
rpo.slaskie.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ścisłej współpracy  z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin Szczekociny i Irządze realizuje projekt pt. „Genesis”Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki,  wsparcia.

Projektem objętych zostanie 50 osób potrzebujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych z terenu gmin:

Szczekociny, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec, Łazy

Projekt realizowany  będzie w terminie  od 02.05.2017r. do 30.04.2019r.

Kwota dofinansowania realizacji projektu: 1 848 821,89 PLN  słownie : jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 89/100