UWAGA - nabór przedłużony jest do 21 lipca 2017

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Rehabilitant/Fizjoterapeuta 

II Opiekun Środowiskowy

w ramach projektu konkursowego "Genesis"- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ścisłej współpracy  z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin Szczekociny i Irządze realizuje projekt pt. „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki,  wsparcia.

Projektem objętych zostanie 50 osób potrzebujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych z terenu gmin Szczekociny, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec, Łazy.

Projekt realizowany  będzie w terminie  od 02.05.2017r. do 30.04.2019r.