Oferta Pracy – opiekun środowiskowy (aktualizacja do 13 października)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Opiekun Środowiskowy

-przyjmowanie ofert do 13 października

-początek pracy 18 października

w ramach projektu konkursowego "Genesis"- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.