OFERTA PRACY

UWAGA - nabór przedłużony jest do 21 lipca 2017

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Rehabilitant/Fizjoterapeuta 

II Opiekun Środowiskowy

w ramach projektu konkursowego "Genesis"- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.