sprzęt rehabilitacyjny – zaproszenie do składania ofert cenowych

AKTUALIZACJA 4 stycznia 2018- informacje

pytania do zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23

32-310 Klucze

tel/fax (032) 647-14-41

tel (032) 647-10-15

kom +48 603 762 081

e-mail: chsd@o2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Oferty należny składać do 05.01.2018

I Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

2.Kody CPV:

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.62.00 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych Oryginalny kod CPV: 33.19.30.00 -

Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.30.00 - Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia Oryginalny kod CPV: 33.14.17.20 -

Pomoce do chodzenia

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.17.20 - Pomoce do chodzenia

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że materiały są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Okres gwarancji zgodnie ze wskazaniem producenta.
    4. Zamawiający wymaga, by termin płatności za wykonaną dostawę wynosił 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

II Termin wykonania zamówienia

1.Termin dostawy poszczególnych partii asortymentu nastąpi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na dany asortyment..

  1. Dostawa wszystkich urządzeń i sprzętu nastąpi nie później niż do 15.02.2018 r.

Załączniki do pobrania (zip)