o nas

Dzienny Dom Pomocy w Witowie oferuje opiekę dzienną dostępną dla osób niesamodzielnych. W ramach istniejącej placówki 30 osób może korzystać ze wsparcia opiekunek, zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Ośrodek posiada także w ramach swojej oferty sekcję usług opiekuńczych umożliwiającą opiekę nad osobą potrzebującą  w domu oraz usługi hostelowe w ramach opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych

 

POWSTANIE DZIENNEGO DOMU

Dzienny  Dom Pomocy w Witowie powstał w 2017 dzięki projektowi, który przewidywał utworzenie palcówki dziennej oraz systemu opieki środowiskowej.

Projekt był realizowany  z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej

Projekt pt. „Genesis”Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych"

Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu było przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki,  wsparcia.

Projektem przewidywał objęcie  50 osób potrzebujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych z terenu gmin:

Szczekociny, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec, Łazy

Projekt realizowany był  w terminie  od 02.05.2017r. do 30.04.2019r.

Kwota dofinansowania realizacji projektu: 1 848 821,89 PLN  słownie : jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 89/100