Oferta po projekcie

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDP

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych dobiegła końca z dniem 30.04.2019 r. Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX.

Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte: Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do prowadzenia działań w ramach DDP (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Koszt utrzymania zajęć stacjonarnych DDP (pełen zakresu usług wynikającego ze standardu DDP dla projektu przy pełnej 30 osobowej grupie) to kwota ok. 1200 zł/ osobę Informujemy także iż Placówka dysponuje:

• 6 miejscami całododobowej opieki,

• Świadczenie opieki w miejscu zamieszkania W celu ustalenia kosztu usługi prosimy kontaktować się pod adresem

Kontakt@chsd.pl Lub pod numerem 503 830 990 Informujemy Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać będzie zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDP.