oferta Klubu Seniora

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH KLUBU SENIORA

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi działania projektowe  dobiegły końca z dniem 31.08.2020 r. Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.. 

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu istnieje możliwość udziału w Klubie Seniora   (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych). Opłata ustalana jest na podstawie ilości chętnych oraz zakresu usług. Informujemy także iż Placówka proponuje świadczenie opieki w miejscu zamieszkania

W celu ustalenia kosztu usługi prosimy kontaktować się pod adresem Kontakt@chsd.pl Lub pod numerem 503 830 990

OPIS PROJEKTU

Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz rozwój usług opiekuńczych. Wsparcie oferowane jest w formie

  • Klubie Seniora,
  • Zajęciach rehabilitacyjnych
  • Usługach opiekuńczych w środowisku
  • Grupie wsparcia dla rodzin/opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Klub Seniora utworzony w ramach projektu zapewniał bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: sportowo-relaksacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych a także treningi pamięci, warsztaty ogrodnicze oraz inne. Dla uczestników będą organizowane spotkania integracyjne, wycieczki. Oprócz zajęć aktywizacyjnych uczestnikom zapewniano dwa posiłki oraz dowóz na codzienne zajęcia. Działania Klubu skierowane były do 20 osób w wieku powyżej 60 r.ż.

Przy Dziennym Domu Pomocy działa sekcja usług opiekuńczych która realizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci usług rehabilitanta świadczona dla osób potrzebujących z terenu gmin Irządze i Szczekociny i Włodowice, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, wsparcia. Osobom tym oferujemy dowóz oraz udział w zajęciach z rehabilitantem raz w tygodniu w celu poprawy sprawności wsparcia podczas procesu leczenia

Projektem objętych zostało 50 osób z terenu gmin Irządze, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec. Realizowany został w terminie 01.09.2019r. do 31.12.2020r. W pierwszej kolejności działania kierowane były do osób niepełnosprawnych, i niesamodzielnych których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r (Dz. U z 2018r., poz. 1358)

Projekt „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi” dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.