oferta Klubu Seniora

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w projekcie pod tytułem „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz rozwój usług opiekuńczych. Wsparcie oferowane jest w formie

  • Klubie Seniora,
  • Zajęciach rehabilitacyjnych
  • Usługach opiekuńczych w środowisku
  • Grupie wsparcia dla rodzin/opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

  • Klub Seniora utworzony w ramach projektu zapewnia bogatą ofertę zajęć terapeutycznych: sportowo-relaksacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych a także treningi pamięci, warsztaty ogrodnicze oraz inne. Dla uczestników będą organizowane spotkania integracyjne, wycieczki. Oprócz zajęć aktywizacyjnych uczestnikom zapewniamy dwa posiłki oraz dowóz na codzienne zajęcia. Działania Klubu skierowane są do 20 osób w wieku powyżej 60 r.ż.
  • Przy Dziennym Domu Pomocy działa sekcja usług opiekuńczych która realizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci usług rehabilitanta świadczona dla osób potrzebujących z terenu gmin Irządze i Szczekociny i Włodowice, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, wsparcia. Osobom tym oferujemy dowóz oraz udział w zajęciach z rehabilitantem raz w tygodniu w celu poprawy sprawności wsparcia podczas procesu leczenia
  • W ramach niniejszego projektu organizujemy grupę wsparcia dla rodzin/opiekunów faktycznych raz w tygodniu. Grupa prowadzona będzie z osobami narażonymi na stres, zmęczenie, depresję wywoływaną chorobą bliskiego oraz długoterminową opieką nad bliskim.

Projektem objętych zostanie 50 osób z terenu gmin Irządze, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec. Realizowany będzie w terminie 01.09.2019r.31.08.2020r. W pierwszej kolejności działania kierowane będą do osób niepełnosprawnych, i niesamodzielnych których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r (Dz. U z 2018r., poz. 1358)

Projekt „Klub Seniora w Witowie z usługami opiekuńczymi” dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Nasza oferta adresowana jest do seniorów oraz osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, wsparcia rodzin które z powodu różnych sytuacji życiowych nie są w stanie zapewnić bliskiej osobie opieki. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 503 830 990 e mail ddp.witow@chsd.pl