Koniec prac adaptacyjnych za nami

W lutym skończyliśmy prace przewidziane na przygotowanie obiektu do Dziennego Domu Pomocy. Prace obejmowały szeroki zakres robót a także zaangażowanie wielu osób. Ale to już za nami za chwilę wprowadzamy wyposażenie i możemy zaprosić pierwszych uczestników

 

 

 

 

 

 

Prace adaptacyjno - remontowe współfinansowane są z projektu  pt. „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.