Ogłoszenia o pracę

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Animator w Klubie Seniora

Animator zajęć sportowo - relaksacyjnych KS

Opiekun środowiskowy KS

Terapeuta zajęciowy, artystyczny i umiejętności społecznych

CV zał. 1 klub seniora

Oferty należy składać w terminie do  30.08.2019r. do godziny 15:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko " ...............".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( przewidywany termin rozmowy 05.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Oferty pracy dotyczą  projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie