W lutym skończyliśmy prace przewidziane na przygotowanie obiektu do Dziennego Domu Pomocy. Prace obejmowały szeroki zakres robót a także zaangażowanie wielu osób. Ale to już za nami za chwilę wprowadzamy wyposażenie i możemy zaprosić pierwszych uczestników

 

 

 

 

 

 

Prace adaptacyjno - remontowe współfinansowane są z projektu  pt. „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23

32-310 Klucze

tel/fax (032) 647-14-41

tel (032) 647-10-15

kom +48 603 762 081

e-mail: chsd@o2.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakup wyposażania meblowego DDP w ramach projektu Genesis” Dzienny Dom Pomocy
z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych

dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Termin składania ofert do 30.01.2018r.

Załączniki 22 sty 2018 (zip)

AKTUALIZACJA 4 stycznia 2018- informacje

pytania do zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAMAWIAJĄCY:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Bolesławska 23

32-310 Klucze

tel/fax (032) 647-14-41

tel (032) 647-10-15

kom +48 603 762 081

e-mail: chsd@o2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Oferty należny składać do 05.01.2018

I Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

2.Kody CPV:

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.62.00 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych Oryginalny kod CPV: 33.19.30.00 -

Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.30.00 - Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia Oryginalny kod CPV: 33.14.17.20 -

Pomoce do chodzenia

Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.17.20 - Pomoce do chodzenia

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że materiały są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Okres gwarancji zgodnie ze wskazaniem producenta.
    4. Zamawiający wymaga, by termin płatności za wykonaną dostawę wynosił 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

II Termin wykonania zamówienia

1.Termin dostawy poszczególnych partii asortymentu nastąpi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na dany asortyment..

  1. Dostawa wszystkich urządzeń i sprzętu nastąpi nie później niż do 15.02.2018 r.

Załączniki do pobrania (zip)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Opiekun w DDP Prac obsługi bieżącej

Opiekun w DDP

Rehabilitant

Terapeuta zajęciowy

Zał.-nr-1-do-CV1

 

Oferty należy składać w terminie do  30.11.2017r. do godziny 12:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko " Opiekun w DDP/ pracownik obsługi bieżącej podopiecznych DDP".

  1. Informacje dodatkowe:
  2. a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  3. b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( przewidywany termin rozmowy 05.12.2017r.)
  4. c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,
  5. d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Opiekun Środowiskowy

-przyjmowanie ofert do 13 października

-początek pracy 18 października

w ramach projektu konkursowego "Genesis"- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

UWAGA nabór ofert przedłużony do 5 września 2017 12:00

ZAMAWIAJĄCY:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
tel/fax (032) 647-14-41
tel (032) 647-10-15
kom +48 603 762 081
e-mail: chsd@o2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku -obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i zabezpieczeń przeciwpożarowych
w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych
 dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Załączniki do pobrania:

instalacja elektryczna

 

ZAMAWIAJĄCY:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
tel/fax (032) 647-14-41
tel (032) 647-10-15
kom +48 603 762 081
e-mail: chsd@o2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY do 16.08.2017r

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku -obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej i zabezpieczeń przeciwpożarowych
w ramach projektu „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych
 dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020

Załączniki do pobrania:

instalacja elektryczna

 

UWAGA - nabór przedłużony jest do 21 lipca 2017

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Rehabilitant/Fizjoterapeuta 

II Opiekun Środowiskowy

w ramach projektu konkursowego "Genesis"- Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych? dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ścisłej współpracy  z Ośrodkami Pomocy Społecznej gmin Szczekociny i Irządze realizuje projekt pt. „Genesis” Dzienny Dom Pomocy z  miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niesamodzielnych które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki,  wsparcia.

Projektem objętych zostanie 50 osób potrzebujących, niesamodzielnych, niepełnosprawnych z terenu gmin Szczekociny, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Pilica, Żarnowiec, Ogrodzieniec, Łazy.

Projekt realizowany  będzie w terminie  od 02.05.2017r. do 30.04.2019r.